HOTLINE - 081-2388462

dgdaph@sltnet.lk

Sabaragamuwa Province

Sabaragamuwa Province

Sabaragamuwa Province

Dr.(Ms) K.M. Dushshanthi

Provincial Director

Contact No : 00 94 45-2226927 ,071-4396559
Fax :00 94 45-2226927
E-mail : spcdaph@yahoo.com

Dr.(Ms) K.M. Dushshanthi

Additional Provincial Director

Contact No :
Fax :
E-mail :

Dr. P.D.J. Premachandra

Subject Matter Specialist

Contact No :
Fax :
E-mail :

Vacant

Deputy Provincial Director

Contact No :
Fax :
E-mail :

Dr. (Ms) A.P.N. Ranathunga

Director Veterinary surgeon - Kegalla

Contact No : 00 94 35-2223688 , 07180367858
Fax :
E-mail :

Dr. W.W.C. Kularathne

District Veterinary Surgeon - Ratnapura

Contact No :
Fax :
E-mail :

Rathnapura District
Veterinary Division
Contact No
Ayagama
00 94 45-3602294
Balangoda
00 94 45-2287287
Eheliyagoda
00 94 36-3866650
Elapatha
00 94 45-3602293
Embilipitiya
00 94 47-2230260
Kahawatta
00 94 45-3602305
Kalawana
00 94 45-2253128
Godakawela
00 94 45-2240234
Kiriella
00 94 45-3602300
Kuruvita
00 94 36-2258021
Nivithigala
00 94 45-3602298
Opanayaka
00 94 45-3602295
Pelmadulla
00 94 45-2274873
Rakwana
00 94 45-3602297
Ratnapura
00 94 45-2222306
Sooriyakanda
00 94 45-5677474
Weligepola
00 94 45-3602292
Kegalla District
Veterinary Division
Contact No
Aranayaka
00 94 35-2259291
Bulathkohupitiya
00 94 36-2247150
Dehiovita
00 94 36-5675773
Deraniyagala
00 94 36-2249420
Galigamuwa
00 94 35-2284436
Kegalle
00 94 35-2222574
Mawanella
00 94 35-2246359
Rambukkana
00 94 35-2265161
Ruwanwella
00 94 36-2266296
Warakapola
00 94 35-2267170
Yatiyanthota
00 94 36-2271494